SPELVOORWAARDEN


AlGEMENE SPELVOORWAARDEN

KCK CAMPER CHALLENGE – RIJDEN VAN DE ROUTE

Algemeen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., gevestigd te Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, (hierna: “ANWB”) organiseert in de periode van 19 t/m 27 september 2014 de prijsvraag KCK Camper Challenge Rijden van de Route (hierna: “Rijden van de Route”). Door deelname aan het Rijden van de Route aanvaardt de deelnemer deze spelvoorwaarden.

ANWB behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) het Rijden van de Route stop te zetten of het Rijden van de Route en/of deze algemene spelvoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door ANWB bekend gemaakt worden via kck.eu.

Deelnemers aan Rijden van de Route

Iedere deelnemer aan het ‘Rijden van de Route” dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn, in het bezit van een rijbewijs en met een vaste woon-/verblijfplaats in Nederland. Iedere deelnemer dient tevens in het bezit te zijn van een geldige ziektekostenverzekering, reis- en annuleringsverzekering.

Uitgesloten van deelname aan het Rijden van de Route zijn personen die reeds in een van de voorgaande KCK Campeerchallenges hebben deelgenomen aan “Rijden van de route”. Daarnaast zijn werknemers van ANWB, aan haar gelieerde ondernemingen en ondernemingen waar zij met betrekking tot de prijsvraag mee samenwerkt uitgesloten van deelname.

ANWB heeft het recht een deelnemer uit te sluiten aan het “Rijden van de Route” indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor het Rijden van de Route en de deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om de route te rijden.

Winnen van Rijden van de Route

De winnaars van de “Nominatie” zullen deelnemen aan het Rijden van de Route en gedurende de periode 19 t/m 27 september 2014 diverse jureerbare opdrachten uitvoeren waaronder rijvaardigheidsproeven en een quiz.

Prijs

Deelnemers aan het Rijden van de Route maken kans op de volgende prijs: Een week gratis camperhuur exclusief brandstof. (beschikbaar gesteld door de Hymer groep en de Kampeer en Caravan Kampioen).

De prijs wordt door ANWB ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op dat moment verkeren. ANWB is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijs en/of enige andere schade aan de prijs (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). De prijs is niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar. ANWB behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijs andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

Toekenning prijs

De aanwijzing van de winnaar geschiedt door een onafhankelijke jury, bestaande uit Ed Lodewijks, hoofdredacteur van de KCK en Leo Diepemaat, vertegenwoordiger van de Hymergroep. De jury zal de uitvoering van de opdrachten door de deelnemers beoordelen op rijvaardigheid en op het aantal goed beantwoorde vragen (quiz) en op basis daarvan de winnaar aanwijzen.

De prijswinnaars dienen zich op verzoek te identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken. De uitslag wordt tevens op KCK.eu en in de Kampeer en Caravan Kampioen bekend gemaakt.

Gegevens

De deelnemer verleent aan ANWB toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door ANWB beheerde media. De deelnemer erkent door deelname aan de prijsvraag op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en zoals hierna nader uiteengezet onder “Uw Privacy” en de deelnemer gaat daardoor akkoord met dit privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB aan het Rijden van de Route besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door ANWB openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ANWB niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ANWB in het leven roepen. ANWB is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met het Rijden van de Route. ANWB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met het Rijden van de Route maakt.

De deelnemer vrijwaart ANWB van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Kansspelbelasting

ANWB zal de eventueel ter zake de prijs verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

Klachten

Eventuele klachten over deze algemene spelvoorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen, op straffe van verval, binnen vier weken na het einde van de prijsvraag worden ingediend bij het Contact Center, Team Klacht (Klantenservice), telefoonnummer: 088 269 22 22. ANWB zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Op dit spel is Nederlands recht van toepassing.

Uw Privacy

De ANWB is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de website anwb.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. ANWB houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ANWB BV, Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

De ANWB legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een ANWB-lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van de ANWB afneemt of anderszins contact heeft met de ANWB. ANWB gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het ANWB-lidmaatschap, de uitvoering van (verzekerings-)overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht de ANWB rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken (overigens kan dat laatste ook door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), dan kunt u een briefje te sturen naar ANWB, ter attentie van afdeling Marketing Communicatie, onder vermelding van WBP, postbus 93200, 2509 BA Den Haag.

Klikgedrag

Op de website van de ANWB worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de ANWB haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

De ANWB maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door de ANWB.

anwb.nl en andere websites

Op de site van ANWB treft u een aantal links aan naar andere websites. De ANWB kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: ANWB, t.a.v. de Privacy officer, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag of e-mail: privacy@anwb.nl.

Wijzigingen

De ANWB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van de ANWB.

Juni 2012

Beste aanbiedingen