NOMINATIE


AlGEMENE SPELVOORWAARDEN

KCK CAMPER CHALLENGE – NOMINATIE

Algemeen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., gevestigd te Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, (hierna: “ANWB”) organiseert in het kader van de Kampeer en Caravan Kampioen (hierna: “KCK”) in de periode van 24 april t/m 22 september 2014 de KCK Camper Challenge. Deze Challenge omvat twee spellen, een Nominatiegedeelte en het Rijden van de Route.

Nominatie

De onderhavige spelvoorwaarden hebben betrekking op het Nominatiegedeelte, dat een groot promotioneel kansspel is. Dit promotioneel kansspel vindt plaats van 24 april tot en met 15 juni 2014. Deelnemers aan de Nominatie, (hierna: het spel”) kunnen een camperreis van 7 dagen door Duitsland (hierna te noemen: “de Route”) winnen. Door deelname aan het spel aanvaardt de deelnemer deze spelvoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via www.kck.eu.

ANWB behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) het spel stop te zetten of het spel en/of deze algemene spelvoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door ANWB bekend. gemaakt worden via www.kck.eu

Deze algemene spelvoorwaarden en eventuele andere informatie over het spel zijn gratis te verkrijgen op www.kck.eu.

Uitgesloten van deelname aan de actie zijn personen die reeds in een van de voorgaande KCK Campeerchallenges hebben deelgenomen aan het rijden van de route. Daarnaast zijn werknemers van ANWB, aan haar gelieerde ondernemingen en ondernemingen waar zij met betrekking tot het spel mee samenwerkt uitgesloten van deelname.

ANWB heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van het spel indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.

Deelnemers aan de Nominatie

Deelnemers aan de Nominatie kunnen uitsluitend eenmalig als team deelnemen. Het team dat zich inschrijft dient te bestaan uit 2 personen, beiden ouder dan 18 jaar, in het bezit van een rijbewijs en met een vaste woon/verblijfplaats in Nederland. Per team dient minimaal één deelnemer abonnee te zijn van het tijdschrift KCK. Deelnemers dienen beiden een geldige ziektekostenverzekering, reis- en annuleringsverzekering te hebben afgesloten.

Winnen van de Nominatie

Teams dienen zich te profileren op de internetsite van KCK. Lezers stemmen vervolgens op hun favoriete team. De zes teams met de meeste stemmen, zijn de winnaars van de Nominatieronde en zullen deelnemen aan de Route.

Het rijden van de Route vindt plaats van 19 t/m 27 september 2014. Deelnemers conformeren zich aan het voorgelegde programma van de Route. Het Rijden van de Route is het tweede spel van de KCK Camper Challenge. Voor deelname aan de Route zijn separate spelvoorwaarden opgesteld. Door het Rijden van de Route maken deelnemers kans op een extra week camperhuur en brandstof.

Communicatiekosten

Aan deelname aan de Nominatie zijn geen communicatiekosten verbonden.

Prijzen

Als prijs van de Nominatie maken teams kans op deelname aan de Route. Deze prijs omvat:

  1. 7 dagen huur van een camper;
  2. Onbeperkt Brandstof;
  3. Diverse maaltijden
  4. Overnachtingen gedurende de reis op campings of camperovernachtingsplekken;
  5. Bezoek aan nog te bepalen toeristische attracties;

De prijs vertegenwoordigt een totale waarde van € 1.000,-. De prijs wordt aan de 6 deelnemende teams toegekend.

De prijzen worden door ANWB ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op dat moment verkeren. ANWB is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar. ANWB behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

Toekenning prijzen van de Nominatie

Op 19 juni 2014 vindt de aanwijzing van de zes prijswinnaars van de Nominatie plaats onder de teams die de meeste stemmen van lezers hebben vergaard.

Lezers stemmen op hun favoriete team. Lezers kunnen slechts één keer per IP-adres een stem uitbrengen. Bij vermoeden van geautomatiseerde stemmen heeft ANWB het recht om de uitslag aan te passen en/of een team te diskwalificeren.

De aanwijzing van de winnende teams als prijswinnaars van de Nominatie geschiedt op objectieve wijze door onpartijdige computerprogrammatuur.

De prijswinnaars van de Nominatie zullen voor 20 juni 2014 telefonisch op de hoogte worden gesteld. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De prijswinnaars van de Nominatie moeten in van 7 juli 2014 beschikbaar zijn voor een fotosessie bij ANWB in Den Haag. De prijswinnaars verlenen ANWB toestemming om de door ANWB gemaakte foto’s te gebruiken in zowel het tijdschrift KCK als op internet en voor publicitaire doeleinden.

De prijswinnaars dienen zich op verzoek te identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken. De uitslag wordt tevens op www.kck.eu bekend gemaakt.

Gegevens

De deelnemer verleent aan ANWB toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door ANWB beheerde media. De deelnemer erkent door deelname aan het spel op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en zoals hierna nader uiteengezet onder “Uw Privacy” en de deelnemer gaat daardoor akkoord met dit privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB aan uitingen in de KCK en op www.kck.eu besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door ANWB openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ANWB niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ANWB in het leven roepen. ANWB is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het spel. ANWB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan het spel maakt.

De deelnemer vrijwaart ANWB van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Kansspelbelasting

ANWB zal de ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

Klachten

Eventuele klachten over deze algemene spelvoorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen binnen vier weken na het einde van het spel worden ingediend bij het Contact Center, Team Klacht ), telefoonnummer: 088 269 22 22. ANWB zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Indien de klacht door ANWB B.V. niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan vervolgens een klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl).

Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014

ANWB handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Op dit spel is Nederlands recht van toepassing.

Uw privacy

De ANWB is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de website anwb.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. ANWB houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ANWB BV, Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

De ANWB legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een ANWB-lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van de ANWB afneemt of anderszins contact heeft met de ANWB. ANWB gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het ANWB-lidmaatschap, de uitvoering van (verzekerings-)overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht de ANWB rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken (overigens kan dat laatste ook door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), dan kunt u een briefje te sturen naar ANWB, ter attentie van afdeling Marketing Communicatie, onder vermelding van WBP, postbus 93200, 2509 BA Den Haag.

Klikgedrag

Op de website van de ANWB worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de ANWB haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

De ANWB maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door de ANWB.

anwb.nl en andere websites

Op de site van ANWB treft u een aantal links aan naar andere websites. De ANWB kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: ANWB, t.a.v. de Privacy officer, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag of e-mail: privacy@anwb.nl.

Wijzigingen

De ANWB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van de ANWB.

Juni 2012.

Beste aanbiedingen